w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi          i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Slaskie w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji