ZARZĄDZENIE NR 189/SM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności w roku 2023 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej"