ZARZĄDZENIE NR 50/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego piekarskich dzieci i młodzieży obejmujące realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym" oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert