Zarządzenie nr ORo.0050.781.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Oczyszczanie miasta w roku 2023".