Zarządzenie Nr ORo.0050.750.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.715.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2023 r."