Zarządzenie Nr ORo.0050.707.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Rozpowszechnianie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Piekarach Śląskich" - diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie