Uchwała Nr LIII/572/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/437/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w szkole i rozmiaru tych obniżek