Zarządzenie Nr ORo.0050.647.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "ZAgospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2023 r."