Zarządzenie nr ORo.0050.544.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionych przed terminem wskazanym na etapie ogłoszenia/obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.

[Ograniczenie prawa do informacji publicznej]
Ograniczenia prawa do informacji publicznej dokonał Krzysztof Sikora - Wydział Gospodarki Przestrzennej w zakresie danych podmiotu wnoszącego wiosek. 
Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.