Zarządzenie Nr ORo.0050.458.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. "Memoriał im. Mariusza Gracki. Mecz pokoleń i prezentacja zespołu seniorów" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie