Zarządzenie Nr ORo.0050.440.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.