Uchwała Nr LII/554/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.08.2022 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/156/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych