Uchwała Nr L/537/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 26.05.2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie, niestanowiących jego wyłącznej własności