Zarządzenie Nr ORo.0050.336.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności w roku 2022 pn. "Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami
wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej"