Zarządzenie Nr ORo.0050.126.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków"