Zarządzenie Nr ORo.0050.124.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publiczneg, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 1 odcinek A2 - od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Papieża Jana Pawła II (...)"