Zarządzenie Nr ORo.0050. 190.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego dot. budynku pomocniczego przy ulicy Bytomskiej 84