Zarządzenie Nr ORo.0050.189.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 kwietnia 2022  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej"