Zarządzenie Nr ORo.0050.170.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku