Zarządzenie Nr ORo.0050.19.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego,  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r."