Zarządzenie Nr ORo.0050.13.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dostarczenie energii cieplnej do budynku położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Jana Długosza 92"