Zarządzenie Nr ORo.0050.752.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2021 r.w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Remonty bieżące chodników i terenów miejskich na terenie Piekar Śląskich w roku 2022"