Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku

o wypłatę dodatku energetycznego