Zarządzenie Nr ORo.0050.726.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 grudnia 2021  roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.