Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 listopada 2021 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie petycji.

3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 listopada 2021 r.

4. Rozpatrzenie petycji z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjecia działań mających na celu wykonanie remontu nawierzchni ulicy Grabowej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 r. oraz przekazanie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

5. Uchwała Nr XLII/488/21 z 25.11.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta działań w celu wykonania remontu nawierzchni ulicy Grabowej