Zarządzenie Nr ORo.0050.681.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032