Zarządzenie Nr ORo.0050.673.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie