Uchwała Nr XLI/464/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 28.10.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/267/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów