BKP.2110.12.2021

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, w wyniku której wybrana została Pani Justyna Korpała zam.  w Bytomiu.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, doświadczenia zawodowego, umiejętności i predyspozycji kandydatów.

Pani Justyna Korpała spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku.

W trakcie postępowania konkursowego Pani Korpała wykazała się  bardzo dobrą znajomością  przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego uzyskując najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pani Justyna Korpała posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.  

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 21 września 2021r. do dnia  31 grudnia 2021r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 21 września 2021r.

 

                                                                                                                                                 Prezydent  Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                        (-) Sława Umińska-Duraj