Zarządzenie Nr ORo.0050.561.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Skół nr 1 w Piekarach Śląskich", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.