Zarządzenie nr ORo.0050.559.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.