Zarządzenie nr ORo.0050.532.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 września 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków oraz parkingów”.