Zarządzenie Nr ORo.0050.489.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego,w  trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dostawa i sprzedaż ciepła".