Zarządzenie Nr ORo.0050.265.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 maja  2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko