Zarządzenie nr ORo. 0050.112.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  24 lutego 2021 r.

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi.