Zarządzenie nr ORo.0050.107.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Dostosowanie bazy GESUT do przepisów rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  z  21 pażdziernika 2015 roku do obrębie Piekary Wielkie - etap IV.