Zarządzenie Nr ORo.0050.77.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 lutego 2021 r.  sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.