Zarządzenie Nr ORo.0050.629.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Centrum aktywności w Piekarach Śląskich na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ulicy Kotuchy 40.