Zarządzenie Nr ORo.0050.624.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.