Zarządzenie Nr ORo.0050.428.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Część 1 - Termomodernizacja ; Część 2 - Przyłącze kanalizacyjne”.