Zarządzenie Nr ORo.0050.253.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budźetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.