URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

Nr karty : PGd.1611.33.2020

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

OGÓLNY OPIS :

 

 Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

1.       Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

2.       Licencja udzielana jest na obszar obejmujący gminę Piekary Śląskie

3.       Organem właściwym do wydania licencji jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

4.       Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.13, ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).

5.        W celu uzyskania licencji należy złożyć Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Oświadczenie członków organu zrządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 4. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych, psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do kierowania pojazdami wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B).
 5. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, jak i zatrudnieni przed niego kierowcy:
  • nie zostali skazani przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej, obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy, 
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 6. Informacje dotyczące pojazdów zgłaszanych do licencji :
  • marka/typ;
  • rodzaj/przeznaczenie;
  • numer rejestracyjny;
  • numer VIN;
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 • W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
 • W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

 

1.       Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzależniona jest od okresu jej ważności, liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych oraz obszaru, na który licencja ma być udzielona:

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy Piekary Śląskie:

   • od 2 do 15 lat - 200 PLN.
   • powyżej 15 do 30 lat - 250 PLN
   • powyżej 30 do 50 lat - 300 PLN

W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego - pobiera się jedną opłatę administracyjną jak za udzielenie licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

   • od 2 do 15 lat - 20 PLN.
   • powyżej 15 do 30 lat - 25 PLN
   • powyżej 30 do 50 lat - 30 PLN

Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z zezwolenia, za które pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie licencji:

   • od 2 do 15 lat – 2,00 PLN.
   • powyżej 15 do 30 lat – 2,50 PLN
   • powyżej 30 do 50 lat – 3,00 PLN

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Wpłata na konto bankowe:

PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki  08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

3.       Termin wniesienia opłaty : najpóźniej w dniu składania wniosku.

4.       Termin wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa:  w dniu składania pełnomocnictwa.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie udzielenia licencji bądź decyzja o odmowie udzielenia licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

·         Osobiście w siedzibie urzędu.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00  

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.      Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

·        Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

·        Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem           poleconym).

·        Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania  Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 , wtorek - czwartek 7:30 - 15:30,  piątek 7:30 - 14:00 .

2.      zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.      Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.      W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

5.       Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

SKARGI I WNIOSKI :

1.      Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  • Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, 
  • Pisemnie pocztą tradycyjną.
  • Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
  • Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów:  32) 39 39 358.

2.      Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

 

            

·         ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.).

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 72, 694, 1000 z późn. zm.)

FORMULARZE :

 

Wewnętrzny: Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO), informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39 39 411, adres  e-mail: um@piekary pl, bip.piekary.pl

 

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

 

a)      drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·        Udzielenia/odmowy udzielenia uprawnień związanych z krajowym transportem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO wraz z art. 5b, art. 7a, art. 6, art. 18 oraz art. 22a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)

·        Czynności związanych z wydanym uprawnieniem (tzn. zmiana, wygaszenie, zawieszenie, wznowienie lub cofnięcie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO wraz z art. 14a, art. 15 oraz art. 24 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)

 

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:

 

- spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

 

- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 

- Rekord SI spółka z o.o.  31-358, Jasnogórska 9, Kraków – program  eLTD, której powierzono dane w związku z asystą techniczną ewidencji licencji transportu drogowego.

 

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, licząc od upływu terminu ważności, wygaszenia bądź cofnięcia uprawnienia. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

 

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie stwierdzono przez Komisję Europejską właściwego stopnia ochrony danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania.
W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

8.       Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją pkt. 3.
Konsekwencją nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt. 3  nie będzie możliwe.

 

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.