Data posiedzenia:
2019-04-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego miasta Piekary Śląskie w roku 2018:
1) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (druk nr 123);
2) informacja Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 124);
3) sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich (druk nr 125);
4) sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich (druk nr 126 );
5) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie (druk nr 127);
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (druk nr 141).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.