Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

 • radna Bożena Boczek

 • radny Piotr Buchwald - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 30 czerwca 2022 r.

 • radny Marcin Felderhoff

 • radny Mariusz Kempys

 • radny Jerzy Krauza - Przewodniczący Komisji

 • radny Daniel Pliszka - Sekretarz Komisji

 • radna Agnieszka Skotarek

 • radna Anna Szołtysik

 • radny Łukasz Ściebiorowski - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 15 października 2023 r.

 • radny Mateusz Targoś - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 11 marca 2021 r.

 • radny Tadeusz Wieczorek

 • radny Andrzej Wymysło - Wiceprzewodniczący Komisji

 • radna Iwona Zorychta - członek Komisji od dnia 6 listopada 2023 r.

 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej reguluje szczegółowo ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Statut Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3346 z późn. zm.).