Uchwala Nr XXVII/339/16 Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 27.10.2016 w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2017-2021