Uchwala Nr XIX/243/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania, wysokosci stawek oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oplaty dodatkowej za nieuiszczenie oplat oraz okreslenia sposobu pobierania oplat