Uchwala Nr XLV/590/14 z dn. 15.09.2014 r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w szpitalach i domach pomocy spolecznej na terenie miasta Piekary Slaskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na 16 listopada 2014r.