Uchwala Nr XVII/262/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, polozonych na obszarze Miasta Piekary Slaskie nie stanowiacych jego wylacznej wlasnosci.