Informacja o kwocie zobowiązań wymagalnych:

  • wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
  • uznanych za bezsporne przez wlasciwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dlużnikiem