URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Biuro Rady Miasta
Nr karty : BRM.1611.1.2021


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Śląskie.

OGÓLNY OPIS :
1.Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ja wnoszącego, z życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach  i kompetencji adresata petycji.

3.O tym, czy pismo jest petycja, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycje może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot . Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

4.Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędąca osoba prawną lub grupę tych podmiotów.

5.Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycje, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemna zgoda.

6.Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

7.Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:

a)oznaczenia podmiotu wnoszącego petycje; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycje;

b)miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycje oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

pozostawia się ja bez rozpatrzenia.

8.Petycja powinna zawierać:

a)oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje;

b)wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycje oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c)oznaczenie adresata petycji;

d)wskazanie przedmiotu petycji.

9.Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.

10.Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ja niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycje.


WYMAGANE DOKUMENTY :

1.Wypelniony formularz wniosku.

2.Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW : Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)przesłać droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b)Przesłać poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca się przeslanie listem poleconym).

c)Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

Petycje można także przesłać droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu poczta tradycyjna - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycje do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, ze petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

OPŁATY :

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

2.Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić te petycje bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

3.Do jednego miesiąca (w przypadku posłów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.

4.Co roku, do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorcza informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

5.Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)droga elektroniczna poprzez skrzynkę kontaktowa PeUP.

b)Poprzez pocztę tradycyjna.

c)Osobiście w siedzibie urzędu.

6.O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

1.Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta, pokój nr 203 - II piętro; numer telefonu: (32) 77 61 467, (32) 39 39 384; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00,  wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI :   można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.Skargi i wnioski związane z praca urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktowa PeUP.

b)Pisemnie poczta tradycyjna.

c)Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.Skargi i wnioski są wolne od opłat.

3.Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

INFORMACJE DLA  SKŁADAJĄCEGO PETYCJĘ DO RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl oraz Rada Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, e-mail: rada@piekary.pl.

2.Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji  obowiązku prawnego i zadania w interesie publicznym, polegającego na rozpatrzeniu petycji, w tym poinformowaniu o terminach posiedzeń Komisji i obradach sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, na których rozpatrywana będzie Pani/Pana petycja oraz sposobie jej rozpatrzenia, w myśl postanowień przepisów art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4.Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz Sputnik Software Sp. z o.o., której powierzono utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu oraz upublicznione w BIP w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczególnych przepisach prawa.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów wskazanych  w pkt. 3.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

INFORMACJE DODATKOWE :


FORMULARZE:

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta Piekary Śląskie.